Pandawa (Miturut Mahabharata) – Bag.3 (Tamat)

 
* KRESNA DUTA.

Ing pasanggrahan Upaplaya , Pandawa rerembugan karo Prabu Kresna ,
Prabu Baladewa , Setyaki , Prabu Drupada , Drestajumna , Prabu Matsyapati ,
menawa Pandawa arep nyuwun separo praja Hastina ,
sabab negara Hastina kuwi sabenere tilarane Prabu Pandu.
Prabu Drupada banjur utusan para Brahmana Pancala minangka dutane Pandawa ,
banjur genti Korawa sing matah duta Sang sanjaya menyang Upaplaya.
Mangkono nganti wola-wali.

Sanjaya (Arya Sanjaya) kuwi atmajane Widura (Yamawidura) ,
kejaba dadi parampanane Praja Hastina , Sanjaya uga kusire Prabu Drestarastra.
Nalika dumadine Bharatayudha ,
Sanjaya pinaringan Diwyacaksuh (Soca Bathara) dening Begawan Abiyasa ,
mula sanajan tanpa mara ing papan paprangan , bisa ngaturi weruh marang Prabu Drestarastra ,
apa wae kang lumekas ing tegal Kurusetra.

Amarga para duta saka Pandawa lan saka Korawa padha ora oleh gawe ,
Pandawa lan Korawa padhadene sengkud ngumpulake wadyabala.
Para Ratu kang nedya mbiyantu Pandawa padha wirid wadyabalane menyang Upaplaya ,
semono uga para Ratu kang mbiyantu Prabu Duryudana padha wirid wadyabalane menyang Hastina.

Nalika Arjuna lan Prabu Duryudana padha sowan marang Prabu Kresna ,
arep nyuwun pambiyantune Prabu Kresna menawa Bharatyudha kudu dumadi.
Kakuwatane Dwarawati diperang dadi loro dening Prabu Kresna ,
saperangan yaiku Wadyabalane Dwarawati sing padha asikep sanjataning ayuda maneka warne ,
sing saperangan maneh namung Salirane Sang Prabu Sri Bathara Kresna ,
lan sajerone perang ora melu campuh perang.

Arjuna sing dikeparengake milih luwih dhisik.
Tanpa mangu-mangu utawa mikir dawa , Arjuna milih salirane Prabu Kresna.
Prabu Duryudana banget kalegan penggalihe krungu ngendikane Arjuna.

Sawise rampung bab rembugan , Prabu Duryudana banjur tindak menyang Mandura ,
arsa nyuwun pambiyantu marang Prabu Baladewa.
Nanging Prabu Baladewa ora nedya melu cawe-cawe marang anane Bharatayudha.

Sapungkure Prabu Duryudana , Prabu Kresna lan Arjuna banjur tindak menyang Upaplaya.
Amarga duta saka Pandawa apadene saka Kurawa pada ora oleh gawe ,
Pandawa minta pambiyantune Prabu Kresna dadi dutane Pandawa kang pungkasan ,
pamrihe bisaa ngrembug Prabu Duryudana supaya ora ngukuhi sing dadi wewenange Pandawa ,
malah Prabu Yudhistira trimah senajan Prabu Duryudana mung gelem maringi 5 dhusun.

Tindake Prabu Kresna bareng tekan ing tegal Kuru (Kurusetra) ,
ketemu karo Maharesi Parasurama , Maharesi Kanwa , Prabu Janaka sing wis padha asalira dewa ,
lan Maharesi Narada. Para dewa nedya mbiyantu pakaryane Sang Prabu Kresna.

Ing Hastina , Prabu Duryudana ora maelu marang pituture para pinisepuh lan Prabu Kresna ,
penggalihe mbeguguk ngutha waton , mandar nedya mikut lan mrajaya Prabu Kresna.
Prabu Kresna duka , banjur tiwikrama dadi gedhe pindha prabata ,
salirane sumorot pindha baskara , ing salirane katon cetha wela-wela para dewa ,
kaya arep nglebur jagad.
Sejatine Prabu Kresna kuwi panjanmane Bathara Wisnu.

Amarga diarih-arih dening para Mahresi Kaswargan lan para pinisepuh Hastina ,
suwe-suwe penggalihe Prabu Kresna lilih lan bali marang wujude kang sejati.

———————————————————————————————————————-

* DEWI KUNTI MBUJUK KARNA ,
   BATHARA INDRA MUNDHUT PUSAKANE KARNA.

Sapungkure Prabu Kresna , Dewi Kunti mbujuk Prabu Karna supaya manunggal karo Pandawa ,
nanging penggalihe Prabu Karna kenceng nedya mbiyantu Kurawa menawa nganti dumadi Bharatayudha ,
amarga Prabu Karna kapotangan budi marang Prabu Duryudana ,
bisane dheweke jumeneng ratu ing Awangga (Ngawangga) jalaran saka Prabu Duryudana.

Sapungkure Dewi Kunti , Prabu Karna dirawuhi Bathara Surya sing atur pepenget ,
yen bakal karawuhan Bathara Indra memba brahmana ,
nedya mundhut pusaka gawan nalika Prabu Karna lair ,
yaiku Kotang Kaswargan lan Anting-anting Kawaca sing dumadine saka Amreta ,
kang minangka pengayomaning uripe Prabu Karna.

Nanging amarga Prabu Karna ora nate nulak pamundhute brahmana ,
mila nalika Bathara Indra memba brahmana mundhut pusakane ,
Prabu Karna mulungake nanging nyuwun lintu sanjata ingkang saklangkung ampuh.
Dening Bathara Indra diparingi sanjata sakti awujud lembing aran Wasewi.
Sanjata kuwi mung bisa dienggo mateni musuh siji , banjur bali marang Bathara Indra maneh.

———————————————————————————————————————-

* BHARATAYUDHA.

Sawise cetha nyata menawa Bharatayudha ora kena disinggahi ,
Pandawa lan Kurawa padha tata-tata mepak wadyabalane ing satepine Tegal Kurusetra.

Sadurunge Bharatyudha kawiwitan , Prabu Kresna maringi wejangan marang Arjuna ,
amarga Arjuna nglokro atine , ngrumangsani kang bakal diadhepi isih kagolong kulawarga.
Wejangan itu kang karan Bhagawadgita (Sansekerta).
Basane Kawi “Gitaning Bhagawan” , dene tegese “Kidunging Gusti”.
Kang sinebut Bhagawan (Gusti) yaiku Prabu Bathara Kresna , panjanmane Sang Hyang Wisnu.

Sing dadi Mahasenapati Pandawa yaiku Drestajumna.
Wondene Mahasenapati Kurawa yaiku Resi Bhisma , nanging amarga sulaya rembug ,
sajerone Resi Bhisma dadi Mahasenapati , Prabu Karna pratignya ora melu campuh perang.

Resi Bhisma seda ing dina kasapuluh ,
amarga tinempuh dening Srikandhi sing tanpa kendhat ngudani warastra (panah).
Kajaba netepi prasetya : “ora nedya mrawasa apa maneh mrajaya wanita” ,
Resi Bhisma ora samar menawa salugune Srikandhi kuwi titise Dewi Amba.
Resi Bhisma wis priksa yen dina iku panjenengane wis tekan ing janjine.

Duk ing nguni nalika Resi Bhisma ngleboni sayembara mundhutake garwa kanggo Wicitrawirya ,
amarga ingina (dihina) dening para Narendra lan raja putra ,
sayembara pilih malah salah kedaden dadi sayembara perang tandhing ,
lan para Narendra dalah raja putra kasoran dening Resi Bhisma (Dewabrata).

Dewi Amba sing salugune wis duwe kekarepan nedya milih Prabu Salwa ,
nyuwun marang Resi Bhisma supaya bisa kaleksanan dadi garwane Prabu Salwa.
Dening Resi Bhisma dililani , nanging Dewi Amba ditampik dening Prabu Salwa.
Pamrayogane Prabu Salwa supaya Dewi Amba suwita leladi dadi garwane Resi Bhisma ,
nanging Resi Bhisma ora bisa nampa , sabab wis nglampahi wadat ing saklawase.

Nganthi ping pindho Dewi Amba sowan menyang kedhaton Soka , keratone Prabu Salwa.
Jalaran mrana-mrene dadi tampikan , banget nelangsa keranta-ranta penggalihe Dewi Amba.
Banjur nyeyuwun marang Jawata supaya bisa males marang Resi Bhisma ,
sing dianggep dadi tuk-ing kanelangsan lan kasangsarane uripe.

Bharatayudha dina kasawelas sing madeg Mahasenapati Kurawa yaiku Pandhita Drona.
Ing dina kaping limalas , saka ature Prabu Kresna supaya Pandawa namakake sandi-upaya ,
dora-wicara ngucapake kanthi suwara sing sora ,
nganti krungu dening Pandhita Drona , yen “Aswatama mati”.

Bima banjur mateni gajah sing arane “Aswatama” , lan banjur mbengok sora “Aswatama mati”.
Pandhita Drona midhanget pambengoke Bima kaget , atine nratab ,
banjur ngupaya Prabu Yudhistira ,
amarga pambayuning Pandawa kuwi ora tau micara dora (goroh).

Wangsulane Prabu Yudhistira mbenerake yen “Aswatama mati” ,
nanging banjur disusuli pangandika lirih ora kaprungu dening Pandhita Drona , “Aswatama gajah”.

Pawarta patine Aswatama , atmajane kang kinasih ,
agawe Pandhita Drona sanalika pepes penggalihe ,
salirane lemes kaya dilolosi balunge , sirna daya prabawane.
Pandhita Drona nyelehake sawarnaning uba rampening perang ,
nguculi kawaca (baju zirah) , banjur ngeningake cipta.

Drestajumna age-age nyedhaki Pandhita Drona lan nigas janggane.

Sasedane Pandhita Drona , Prabu Duryudana rerembugan karo gegedhuging wadyabala Kurawa.
Golong giliging rembug , kang jinunjung dadi Mahasenapati yaiku Prabu Karna.
Prabu Karna duwe panyuwun kusir sing satimbang karo Prabu Kresna kang ngusiri kretane Arjuna ,
yaiku ingkang mara sepuh Prabu Salya.
Prabu Karna nggarwa putrining Prabu Salya kang asmane Dewi Sutikanthi.

Panyuwune Prabu Karna uwi gawe duka lan serik atine Prabu Salya kang rumangsa ingina ,
senajan wasanane Prabu Salya nyaguhi dadi kusir kretane Prabu Karna.

Mula ing madyaning paprangan dina kang kaping pitulas ,
nalika Mahasenapati Karna arep nglepasake jemparing Wijayacapa marang Arjuna ,
Prabu Salya nyruwe yen pangincenge Mahasenapati Karna kedhuwuren.
Satemene Prabu Salya pancen atine luwih condhong marang Pandawa.

Bareng karo lumepasing Wijayacapa saka gendhewane Mahasenapati Karna ,
Prabu Kresna ngidak rodhaning kreta , njalari rodhaing kreta ambles ,
satemah jemparing Wijayacapa mung nyremped makuthane Arjuna.

Arjuna tumuli masang jemparing Pasupati ing kendhenging gandhewane.
Jemparing Pasupati ngenani janggane Mahasenapati Karna njalari palastra.

Bharatayudha ing dina kaping pitulas kuwi , Sata Kurawa mung kari Prabu Duryudana.
Sengkuni (Sakuni) ngaturi Prabu Duryudana ,
supaya nyuwun marang Prabu Salya kersa jumeneng Mahasenapati Kurawa.
Prabu Salya ngaturi maneh supaya Prabu Duryudana kersa bedhamen (berdamai) marang Pandawa ,
nanging Aswatama duwe pinemu menawa Prabu Salya kuwi telik sandining (mata-mata) Pandawa ,
kang momor sambu (menyamar dan bergabung) kaliyan Kurawa.

Prabu Salya muntab penggalihe , nanging diarih-arih dening Prabu Duryudana.
Aswatama senajan wis lilih amarga dilelipur dening Resi Krepa ,
tumuli oncat saka pakuwone Kurawa.

Ing Dina kaping Wolulas Prabu Salya jumeneng Mahasenapati Kurawa.
Senajan mangsah yudha namung karo wadyabala sing kari saprapat ,
panempuhe Prabu Salya ora mendha.
Prabu Salya nglepasake pusakane Rudrarorastra karo matek mantra ,
(Ing Padhalangan dicaritakake matek aji Candhabirawa).
Dayane pusaka bisa ngetokake wadyabala asura maneka warna (ditya , buta , raseksa , yaksa) ,
sing banjur padha ngoyak-oyak wadyabalane Pandawa.
Manawa asura kuwi ana sing dipateni siji , mandar dadi loro , loro dadi papat , lan sateruse.

Prabu Kresna ndhawuhi Pandawa sawadyabalane ,
supaya pada seleh gegaman lan oran diparengake lumawan.
Para wadyabala asura sanalika pada meneng anteng.

Prabu Yudhistira sing wis nate diparingi mangerti wewadi pengapesane dening Prabu Salya dhewe ,
banjur ngangseg maju nyedhaki dununge Prabu Salya kanthi musthi Pustaka Kalimahosadha ,
(Ing Padhalangan sinebut Layang Kalimasada) karo matek mantra.
Pustaka Kalimahosadha malih dadi Tumbak Bajra kang ampuhe kagila-gila ,
tumuli dilepasake tumuju marang salirane Prabu Salya.
Prabu Salya sanalika nggeblag ing bhumi lan seda.

Prabu Duryudana kang perang tandhing lumawan Bima , wasana uga nemahi palastra.

Prabu Kresna lan Pandawa mangira ,
menawa sawise ngasorake Prabu Duryudana Bharatayudha rampung.
Mula sawise ngasoake salirana sawatara suwene , Prabu Kresna , Pandawa lan Dewi Dropadi ,
tindak menyang papan panggonan kang suci kanggo ngleremake penggalih lan sesaji.

Nanging ing wayah tengah wengi ,
Aswatama , Resi Krepa lan Kartamarma menyang pasanggrahane Pandawa.
Ing sajerone turu kepati , Dewi Srikandhi , Drestajumna , Pancakumara , dipejahi dening Aswatama.
Pasanggrahane Pandawa uga diobong.

Prabu Kresna , Pandawa lan Dewi Drupadi , nalika kondur menyang pasanggrahan ,
banget kagete nalika ngerti pasanggrahane sirna lan entuk palapuran saka abdi ,
menawa kabeh satrya ing sajerone pasanggrahan diprajaya dening Aswatama.
Prabu Kresna lan Pandawa banjur ngupaya Aswatama.

Nalika Aswatama sumurup para Pandawa tumuli nguncali suket kusa sing wis dimantrani.
Suket ora ngenani Pandawa ,
nanging cumlorot ngenani Dewi Uttari kang nalika semana lagi ngandhut.
Jabang bayi sing dikandhut Dewi Uttari pejah , nanging diuripake maneh dening Prabu Kresna ,
sarana Kembang Wijaya Kusuma , sabab durung tiba wancine.
Bayi kang pamburine mbabar priya pinaringan asma Parikesit.

Aswatama banjur nglepasi jemparing Brahmasirah ,
nanging ditangkis dening Arjuna sarana jemparing Cirsa.
Awit saka lumepase jemparing loro iku , Marcapada tuwuh gara-gara.
Bumi gonjang-ganjing , langit kelap-kelip ,
wukir moyag-mayig , samudra kocak mawalikan pindha kinebur.
Lesus kadya pinusus , udan barat salah mangsa ,
kilat thathit maliweran , geter pater dhedhet erawati.
Sumuking gara-gara tekan Suralaya ,
mbeneri Bathara Pasupati nalika samana lagi miyos siniwaka ,
kang banjur paring dhawuh marang Sang Hyang Narada.

Sarawuhe Bathara Narada ing padunungane kang lagi padha perang tanding yudha ,
banjur ngendika sora supaya Aswatama lan Arjuna pada ngracut sanjata sing dilepasake.
Bathara Narada uga mratelaake menawa Bharatyudha wis rampung.
Saka dhawuhe Bathara Narada , kanthi ati kang banget susah amarga rumangsa dewa ora adil ,
Aswatama banjur masrahake Cuddamanni (Cundamanik) marang Pandawa.
Cundamanik banjur digawe rerenggan makuthane Prabu Yudhistira.

Saparipurnaning Bharatayudha , saindenging jagad raya padha bela sungkawa.
                                                                                         S.O.T.R , April ’11
 

=================================================

Daftar Pustaka (sumber-sumber) :
– Sejarah Wayang Purwa – Hardjowirogo.
– Sarasilah Wayang Purwa – S. Padmosoekotjo.
– Pagelaran wayang yg pernah dilihat atau didengar.
– Lain-lain

=================================================

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: